A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Y

Z

Little Spotty Ladybird

arrangement by Music Shakers

 

Little spotty ladybird
Crawling on my finger
Little spotty ladybird
Crawling on my hand
Ah-ah, ah-ah
Crawling on my hand

Little spotty ladybird
Flying off my fingers
Little spotty ladybird
Flying off my hand
Ah-ah, ah-ah
Flying off my hand